Ład Korporacyjny

Komunikat

Banku Spółdzielczego w Białej

o zakresie stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”

(uchwała KNF Nr 218/2014 z dnia 22 lica 2014 - Dz.Urz.KNF poz. 17).

 

 

Bank Spółdzielczy w Białej przyjął zmiany do stosowanych od dnia 30-12-2014 r. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.

W związku z powyższym Banku informuje, że od dnia 26-04-2019 roku stosuje „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” z wyłączeniem § 8 ust 4, §11, §53, §54, §55, §56 i §57 tychże Zasad, co wynika z uwzględnienia zasady proporcjonalności, związanej ze skalą, charakterem oraz specyfiką działalności Banku Spółdzielczego w Białej, a także jego możliwościami technicznymi i organizacyjnymi oraz uwarunkowaniami obowiązujących przepisów prawnych.

Bank działając na podstawie art. 22b ust 1 Ustawy z dnia 7 grudnia 2000 o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bakach zrzeszających (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 613) zawarł w dniu 31-12-2015 r. Umowę Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS i zgodnie z art. 10 ust 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. z Prawo bankowe (t..j Dz.U. z 2018 poz. 2187), Audyt wewnętrzny wykonywany jest w Banku przez „Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS” z siedzibą w Warszawie. W związku z powyższym nie wyodrębniono komórki audytu wewnętrznego oraz nie wskazano osoby nią kierującej.

 

Biała, 28-04-2022 Zarząd Banku Spółdzielczego w Białej

 

Ocena przyjętych i stosowanych "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" w Banku Spółdzielczym w Białej w 2022 roku

Archiwum

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Białej, Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000028218, NIP 755-000-68-91. Kod BIC Swift: POLUPLPR