EURO-FATCA

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE EURO-FATCA:Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tych państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe.

Celem realizacji powyższych zobowiązań, polski Parlament uchwalił Ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o  wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 648 z późn. zm.), implementując do polskiego porządku prawnego wymóg automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.

Działając w świetle ww. Ustawy, Bank Spółdzielczy w  Białej zobowiązany jest określić, rezydencję podatkową swoich Klientów. W celu uzyskania tych informacji Bank Spółdzielczy w Białej będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich Klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.

Jeśli Klient okaże się rezydentem podatkowym innego kraju, Bank Spółdzielczy w Białej zobowiązany będzie  do przekazania za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji na temat tych Klientów, które w dalszej kolejności będą przekazywane do właściwych zagranicznych organów podatkowych.

WAŻNE INFORMACJE:

Bank Spółdzielczy w Białej, począwszy od dnia 01.05.2017 r. zwraca się do wszystkich Klientów zainteresowanych nabyciem w Banku następujących produktów bankowych: rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, rachunków oszczędnościowych, rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, rachunków bieżących, rachunków pomocniczych, rachunków lokat terminowych, o złożenie stosownego Oświadczenia dotyczącego rezydencji podatkowej, tj.:

Aby potwierdzić swój status w świetle przepisów Euro-Fatca, Klienci mogą zostać poproszeni o wypełnienie stosownego formularza.

Klient Indywidualny:

 • Oświadczenie o statusie CRS Klienta Indywidualnego,

Klient Instytucjonalny:

 • Oświadczenie o statusie CRS Klienta Instytucjonalnego,
 • Oświadczenie o rezydencji podatkowej Beneficjentów Rzeczywistych – dokument, wypełniany przez osoby kontrolujące Klientów Instytucjonalnych.

Niezłożenie przez Klienta ww. Oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej uniemożliwi Bankowi prowadzenia dla tego Klienta umów ww. produktów bankowych.

Jednocześnie dla Klientów, którzy posiadają na dzień 30.04.2017 r. ww. produkty bankowe Bank Spółdzielczy w Białej sam określi rezydencję podatkową, korzystając z informacji, które już posiada o swoich Klientach, zastrzegając sobie możliwość zwrócenia się z prośbą o dostarczenie i uzupełnienie brakujących informacji.

W przypadku pytań dotyczących indywidualnej sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Białej nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

1.    Czym jest CRS i EURO - FATCA ?

W lutym 2014 roku Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała nowy standard dotyczący automatycznej wymiany informacji w celach podatkowych (zwany potocznie „CRS”)

Model automatycznej wymiany informacji podatkowych pomiędzy krajami Unii Europejskiej wprowadzony został do jej porządku prawnego dyrektywą Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r., która zmieniła dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (D. Urz. UE z 16/12/2014 r. L 359/1) – (potocznie zwanym „EURO-FATCA”).

Z uwagi na powyższe okoliczności, regulacje dotyczące automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania, potocznie określa się mianem „Euro-FATCA” alternatywnie „CRS”.

2.    Jaka jest podstawa prawna w Polsce dotycząca EURO – FATCA i kiedy wchodzi w życie?

W Polsce została uchwalona Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 648 z późn. zm.), która obowiązuje swoim zakresem instytucje finansowe począwszy od dnia 1 maja 2017 r.

3.  Kogo dotyczy Euro-Fatca?

EURO-FATCA dotyczy wszystkich Klientów Indywidualnych i Klientów Instytucjonalnych.

4.    Jakie produkty bankowe objęte są EURO-FATCA ?

Produkty bankowe oferowane przez Bank Spółdzielczy w Białej: rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe, rachunki oszczędnościowe, rachunki terminowych lokat oszczędnościowych, rachunki bieżące, rachunki pomocnicze, rachunki lokat terminowych.

5.    Czy złożenie w Banku Oświadczenia o rezydencji podatkowej w przypadku zawierania nowej umowy o produkt jest konieczne?

Tak. Stosownie do przepisów Ustawy pobranie Oświadczenia w toku otwierania rachunku jest elementem obligatoryjnym do jego otwarcia. W przypadku odmowy złożenia przez Klienta przedmiotowego Oświadczenia, Bank Spółdzielczy w Białej odmówi zawarcia stosownej umowy i otwarcia rachunku produktu.

6.    Czy jest to praktyka stosowana przez wszystkie banki?

Tak, wszystkie instytucje finansowe w tym wszystkie banki w Polsce mają obowiązek postępowania zgodnie z wymogami Euro-Fatca.

7.    Jak często Klienci są zobowiązani do przekazywania informacji o swojej rezydencji podatkowej do Banku Spółdzielczego w Białej ?

Po złożeniu przez Klienta w Banku Spółdzielczego w Białej ważnego Oświadczenia, kolejne będzie konieczne jedynie w przypadku aktualizacji informacji danych osobowych lub jeśli Bank Spółdzielczy w Białej uzna, że status rezydencji podatkowej mógł ulec zmianie.

8.   Jakie informację Bank Spółdzielczy w Białej będzie przekazywał do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej?

Bank Spółdzielczy w Białej będzie przekazywał informacje dotyczące Klienta (m.in. imię i nazwisko/ nazwę, adres/siedzibę, TIN –numer identyfikacji podatkowej) oraz posiadanych przez niego rachunków (m.in. identyfikator rachunku, saldo rachunku).

9.    Od czego zależy przynależność rezydencji podatkowej?

Zdefiniowanie kraju rezydencji podatkowej zależy od kilku czynników m.in.: oceny dokonanej na podstawie ustaw podatkowych, umów międzynarodowych oraz innych okoliczności. W przypadku pytań dotyczących kraju rezydencji podatkowej, każdy Klient zobowiązany jest skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Białej nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego

SŁOWNIK UŻYWANYCH POJĘĆ:

1.    Aktywny NFE:

W typowych sytuacjach jest to podmiot niebędący instytucją finansową:

 1. który w poprzednim roku kalendarzowym uzyskiwał mniej niż 50% dochodów pasywnych (tj. przychody z dywidend i inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychody z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych) oraz mniej niż 50% aktywów posiadanych przez podmiot stanowią aktywa przynoszące dochód pasywny; lub
 2. którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na giełdzie papierów wartościowych; lub
 3. który jest powiązany z podmiotem, którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na giełdzie papierów wartościowych; lub
 4. który jest podmiotem rządowym (w tym jednostka samorządu terytorialnego), bankiem centralnym (np. NBP), organizacją międzynarodową.

2.    EURO – FATCA i CRS:

Reżimy automatycznej wymiany informacji w dziedzicznie opodatkowania wdrażane do polskiego porządku prawnego Ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 648 z późn. zm.), sporządzoną w oparciu o przepisy międzynarodowe.

3.    Instytucja finansowa:

W typowych sytuacjach jest to podmiot:

 1. przyjmujący depozyt w ramach działalności bankowej lub podobnej,
 2. przechowujący aktywa finansowe na rachunek innych osób,
 3. zarządzający aktywami i funduszami,
 4. zarządzający środkami pieniężnymi lub innymi aktywami finansowymi w cudzym imieniu.

4.    Klient Indywidualny:

Osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i rolnik wykonujący indywidualnie działalność rolniczą.

5.    Klient Instytucjonalny :

Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, czyli takie jak: spółka kapitałowa, spółka osobowa lub fundacja. Definicja nie obejmuje natomiast Klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub rolników, gdyż w świetle przepisów EURO-FATCA traktuje się je jak Klienta Indywidualnego.

6.    Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. OECD):

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) to organizacja międzynarodowa skupiająca 34 państwa członkowskie, Komisję Europejską oraz Brazylię, Chiny, Indie, Indonezję i Afrykę Południową jako stałych gości.

7.    Oświadczenia CRS:

Oświadczenia CRS to formularze, które służą Klientom do określenia swojego statusu rezydencji podatkowej zgodnie z wymogami EURO-FATCA. Wzory Oświadczeń, stosowane w Banku Spółdzielczym w Białej są dostępne na stronie internetowej Banku.

8.    Pasywny NFE:

Podmiot niebędący instytucją finansową i aktywnym NFE.

9.    Rezydencja podatkowa:

Miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (domicyl podatkowy). Państwo, w którym dana osoba fizyczna podlega opodatkowaniu od całości uzyskiwanych dochodów (nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu).

10.    Rezydent:

Klient mający rezydencję podatkową w danym państwie.

11.    TIN (ang. Tax Identification Number):

Oznacza Numer Identyfikacji Podatkowej lub — w przypadku braku TIN — jego funkcjonalny ekwiwalent. TIN jest niepowtarzalną kombinacją liter i liczb przypisaną przez jurysdykcję osobie fizycznej lub podmiotowi i jest używany do identyfikowania osoby fizycznej lub podmiotu w celach związanych z administracją podatkową tej jurysdykcji. Szczegółowe informacje na temat TIN można znaleźć na portalu OECD. Niektóre jurysdykcje nie wydają TIN. Jurysdykcje te często używają jednak innego numeru o wysokim stopniu integralności i równorzędnym poziomie identyfikacji („ekwiwalent funkcjonalny”). Przykłady tego typu numerów obejmują, w przypadku osób fizycznych, numer zabezpieczenia / ubezpieczenia społecznego, kod / numer identyfikacji obywatela / osobisty numer identyfikacyjny / numer służbowy i numer rejestracyjny rezydenta.