Rachunki

RACHUNKI BANKOWE

Dla Klientów prowadzących lub rozpoczynających działalność gospodarczą oraz dla instytucji Bank oferuje  rachunki bankowe - bieżące i pomocnicze, które umożliwiają sprawne przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych i bezpieczne przechowywanie środków.

 • Rachunek bieżący – podstawowy rachunek danego podmiotu w naszym Banku
 • Rachunek pomocniczy – służy dla wyodrębnienia środków pieniężnych na określone cele (np. fundusz socjalny)

Posiadaczami rachunków  mogą być:

 • osoby prawne
 • jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną 
 • jednostki samorządu terytorialnego 
 • osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osoby będące przedsiębiorcami
 • prowadzące działalność w kraju: przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa, i oddziały utworzone przez nierezydentów

Posiadacz rachunku  może w przy jego otwarciu lub w czasie trwania umowy ustanowić jednego lub kilku pełnomocników do dysponowania rachunkiem.

Rachunki bankowe pomagają w efektywnym prowadzeniu działalności i umożliwiają m.in.:

 • przechowywanie środków pieniężnych w złotych;
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością;
 • korzystanie z kredytu odnawialnego w rachunku ;
 • korzystanie z kart płatniczych;
 • korzystanie z usługi homebanking, eBankNet, SMS;
 • korzystanie z innych usług oferowanych przez bank w ramach rachunku zgodnie z warunkami okreslonymi w odrębnych przepisach.

 Szczegółowych informacji udzielają pracownicy  w siedzibie Banku lub telefonicznie   77 4388510.