• Aktualności
 • Zebranie przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Białej 25.04.2024r.

Zebranie przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Białej 25.04.2024r.

11-04-2024

 

Biała, dnia 11-04-2024 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Banku Spółdzielczego w Białej, zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu

zwołuje dnia 25-04-2024 r. o godz. 1300 

w siedzibie Banku ul. Prudnicka 29A

 

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ

W przypadku obecności Przedstawicieli nieprzekraczającej co najmniej 50% uprawnionych do głosowania, zgodnie z § 24 ust. 1 i 2 Statutu Banku Spółdzielczego w Białej, Zarząd zwołuje
Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w dniu 25-04-2024 r. o godz. 1330, w siedzibie Banku ul. Prudnicka 29A.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 5. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 7. Wybór Komisji ds. odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Przedstawienie projektu zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Białej.
  • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Białej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany do „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej jako organu w Banku Spółdzielczym w Białej”.
 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Białej za 2023 rok wraz z informacją z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, wniosków z Zebrania Grupy Członkowskiej oraz zamierzeniami na 2024 rok– Kierunki działania.
 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Białej za rok 2023 oraz projektu podziału nadwyżki bilansowej.
 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Białej za rok 2023, w tym informacji dotyczących:
 • raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Białej za rok 2023;
 • oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, w tym oceny adekwatności i skuteczności funkcji kontroli, oraz komórki do spraw zgodności za 2023 rok;
 • oceny przyjętych i stosowanych „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” KNF, Rekomendacji „Z” KNF dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach oraz „Polityki ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Białej” w 2023 roku;
 • samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej;
 • realizacja wniosków polustracyjnych.
 1. Dyskusja
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Białej za 2023 rok;
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Białej za rok obrotowy 2023;
 • podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Białej za 2023 rok;
 • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań;
 • udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Białej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej za 2023 rok;
 • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Kierunków działania Banku Spółdzielczego w Białej na 2024 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej”.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej oraz skuteczności jej działania za 2023 rok.
 3. Przedstawienie sprawozdania Komisji ds. oceny odpowiedniości z wyników wtórnych indywidualnych ocen Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej.
  17.1. Podjęcie uchwał w sprawie wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej. 
 4. Przedstawienie oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej.
  18.1. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej. 
 5. Wolne wnioski. 
 6. Zamknięcie obrad.   

 

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu w lokalu Banku Spółdzielczego
w Białej ul. Prudnicka 29A wyłożono do wglądu członków odpowiednio do proponowanego porządku obrad następujące dokumenty:

 1. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Białej za 2023 rok wraz z informacja uzupełniającą.
 2. Sprawozdanie finansowe wraz z sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Białej za rok 2023.
 3. Projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli.
 4. Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 23-03-2023 roku.

                                                                                                   

                                                                                                                                          ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ     

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Białej, Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000028218, NIP 755-000-68-91. Kod BIC Swift: POLUPLPR