• Aktualności
 • Zebranie przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Białej 23.03.2023r.

Zebranie przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Białej 23.03.2023r.

08-03-2023

Zarząd Banku Spółdzielczego w Białej zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu zwołuje 
w dniu 23-03-2023 r. o godz. 13:00 
w Restauracji „Adis” – Krobusz 43 

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ 


Porządek obrad: 

 1. Otwarcie obrad.  
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał. 
 3. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli. 
 5. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli. 
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Przedstawienie projektu zmian w statucie Banku Spółdzielczego w Białej;
  1. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Białej.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Białej za 2022 rok wraz z informacją z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, wniosków z Zebrania Grupy Członkowskiej oraz Kierunków działania na 2023 rok. 
 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Białej za rok 2022 oraz projektu podziału nadwyżki finansowej. 
 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Białej za rok 2022 w tym informacji dotyczących:
  1. raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Białej za rok 2022;
  2. oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, w tym oceny adekwatności i skuteczności funkcji kontroli, oraz komórki do spraw zgodności za 2022 rok;
  3. oceny przyjętych i stosowanych „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” KNF, Rekomendacji „Z” KNF dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach oraz „Polityki ładu korporacyjnego Banku  Spółdzielczego w Białej” w 2022 roku; 
  4. samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej. 
 12. Zapoznanie się z Wystąpieniem polustracyjnym Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie Delegatura we Wrocławiu. 
 13. Dyskusja.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie.
  1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Białej za 2022 rok;
  2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Białej za rok obrotowy 2022;
  3) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Białej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022;
  4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej za 2022 rok;
  5) podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Białej za 2022 rok;
  6) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań;
  7) przyjęcia Kierunków działania Banku Spółdzielczego w Białej na 2023 rok. 
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do „Polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej”. 
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej jako organu w Banku Spółdzielczym w Białej”. 
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

W przypadku obecności Przedstawicieli nieprzekraczającej 50% uprawnionych do głosowania, zgodnie z § 24 ust. 1 i 2 Statutu, Zarząd zwołuje Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w dniu 23-03-2023 roku
o godz. 13:30, w Restauracji „ Adis ” – Krobusz 43.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu w lokalu Banku Spółdzielczego w Białej ul. Prudnicka 29A wyłożono do wglądu członków odpowiednio do proponowanego porządku obrad następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Białej za 2022 rok wraz z informacją uzupełniającą.
2. Sprawozdanie finansowe wraz z sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Białej za rok 2022.
3. Projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli.
4. Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 31-05-2022 roku.

 


Zarząd Banku Spółdzielczego w Białej

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Białej, Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000028218, NIP 755-000-68-91. Kod BIC Swift: POLUPLPR