Ubezpieczenia Concordia

Bank Spółdzielczy w swojej ofercie posiada również możliwość wykupienia ubezpieczeń zarówno majątkowych jak i osobowych.
Sprzedajemy ubezpieczenia we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych Concordia Polska. Concordia Polska jest Towarzystwem działającym na rynku ubezpieczeniowym od 1997 roku. Inicjatorem powstania Towarzystwa był Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, który wspólnie z Bankami Spółdzielczymi tworzy Zrzeszenie Regionalne Banków Spółdzielczych- Spółdzielczą Grupę Bankową, obejmującą działaniem obszar Wielkopolski, północną Polskę oraz województwo kujawsko-pomorskie.
 
Działalność Towarzystwa jest poparta licznymi nagrodami i wyróżnieniami między innymi: Certyfikat Jakości "Grand Prix Wielkoposki 2004" w kategorii usługi finansowo-ubezpieczeniowe oraz godło "Najlepsze w Polsce" przyznane za produkt ubezpieczeniowy przeznaczony dla rolników Concordia Agro.
 
W sposób szczególny Concordia Polska TUW ceni sobie godło promocyjne "Partner Godny Zaufania", nadane przez Kapitułę Odznaczeń Krajowego Związku Banków Spółdzielczych za pięcioletnią pracę na rzecz i wśród sektora bankowości spółdzielczej.
 
Towarzystwo specjalizuje sie w zakresie ubezpieczeń majątkowych adresowanych do segmentu: rolnego, gmin i samorządów, kościoła małych i średnich przedsiębiorstw:
 
Oferta:
 
   
Concordia Plus
Pakiet ubezpieczeń indywidualnych kompleksowo ubezpieczający rodzinę i jej majątek. Pakiet zapewnia ubezpieczenie mieszkania lub domu jednorodzinnego od ognia i innych zdarzeń losowych, ruchomości domowe i elementy stałe od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu, OC w życiu prywatnym. Ponadto pakiet oferuje ubezpieczenia komunikacyjne, ochrony prawnej rodziny oraz ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków w życiu prywatnym, którym objęci są wszyscy członkowie rodziny.
 
Concordia Firma
Pakiet adresowany do małych i średnich przedsiębiorstw. Pakiet zapewnia ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz grupowe ubezpieczenie na życie pracowników.
 
Dla szkoły
Skierowany do placówek oświatowych zapewnia ochronę w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej, oraz pracowników, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nauczycieli i wychowawców. Ubezpieczenie obejmuje również majątek szkół np budynki, wyposażenie szkoły, sprzęt elektroniczny i księgozbiory oraz mienie pozostawione w szatni.
 
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.
Polisa gwarantuje wypłatę odszkodowania za szkody związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, wyrządzone osobie trzeciej.
 
Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.
Polisa chroni budynki należące do gospodarstwa rolnego przed zdarzeniami losowymi takimi jak: powódź, huragan, ogień i inne żywioły.
 
Dobrowolne ubezpieczenie dla rolników.
Zakres ubezpieczenia obejmuje ochronę upraw od zdarzeń losowych takich jak złe przezimowanie, przymrozki wiosenne, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, ognia, gradobicia.
 
Ubezpieczenie maszyn rolniczych (tzw. Agro-casco)
Ubezpieczenie to zawierane jest na czas wykonywania prac polowych, a maszyny i inny sprzęt gospodarstwa ubezpieczone są od wypadku, ognia, huraganu, powodzi i innych żywiołów oraz kradzieży lub rabunku całej maszyny
 
Ubezpieczenie mienia w gospodarstwie rolnym od pożaru, uderzenia pioruna, powodzi innychżywiołów.
Ubezpieczenie obejmuje następujące składniki majątku: budynki gospodarcze oraz budynki szklarni i cieplarni, zwierzęta gospodarskie, ziemiopłody oraz materiały i zapasy, maszyny i sprzęt rolniczy przechowywane w obrębie gospodarstwa, mienie zgromadzone w budynku mieszkalnym - również od kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu i dewastacji.
 
Inne
TUW Concordia Polska posiada w swej ofercie wiele innych produktów ubezpieczeniowych z takich dziedzin ubezpieczeń jak:
- Majątkowe
- Komunikacyjne
- Finansowe
- Ryzyk Budowlano-Montażowych
- Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
- Cargo
- Sprzętu Elektronicznego
- Odpowiedzialności Cywilnej