Historia

20 września 2010  roku Bank Spółdzielczy w Białej obchodził jubileusz 60-lecia istnienia

Z pierwszego pięciolecia działalności Banku Spółdzielczego w Białej zachowało się niewiele dokumentów. Jest ich jednak wystarczająca ilość, aby odtworzyć najważniejsze zdarzenia z tamtych lat.

25 czerwca 1950 roku  w sali obrad Domu Społecznego w Białej odbyło się zebranie założycielskie Gminnej Kasy Spółdzielczej, późniejszego BS. 23 członków – założycieli postanowiło założyć Gminną Kasę Spółdzielczą w Białej. Wśród inicjatorów jej powołania byli miedzy innymi: Henryk Dziuba, Józef Szczucki, Józef Nowicki, Ernest Czaja, Jan Olszański, Piotr Zadurowicz, Marceli Wojciechowski, Karol Krzeszowic.

Gminna Kasa miała działać na terenie trzech ówczesnych gmin – Białej, Gostomi i Śmicza. Na założycielskim zebraniu wybrano pięcioosobowy Zarząd pod przewodnictwem Henryka Dziuby oraz siedmioosobową Komisję Rewizyjną. Obrady prowadził Władysław Bednarski. Zachował się do chwili obecnej protokół zgromadzenia założycielskiego, który do dziś jest przechowywany w archiwum banku. Pierwsza uchwała  podjęta przez wybrany Zarząd w dniu 8 września 1950 r. dotyczyła zatrudnienia Kazimierza Stefańskiego na stanowisko kasjera Gminnej Kasy Spółdzielczej.

20 września 1950 r. Sąd Okręgowy w Nysie wydał postanowienie o wpisie do rejestru spółdzielni – Gminnej Kasy Spółdzielczej w Białej. Pod koniec roku Kasa liczyła 42 członków. Lata 1950 – 1956 nie były łatwe. Z posiadanych informacji wynika, że drobiazgowe przepisy ograniczały podejmowanie samodzielnych decyzji. Polityka władz określała, że celem kas jest podnoszenie dobrobytu i kultury bezrolnych, małorolnych i średniorolnych chłopów zgodnie z planami rozwoju gospodarczego wsi oraz obrona ich przed lichwą i wyzyskiem kapitalistycznym.

W 1952 r. kasy pozbawiono możliwości gromadzenia wkładów oszczędnościowych na swój rachunek, mogły natychmiast zajmować się obrotem oszczędnościowym w zastępstwie PKO. W 1954 r. Gminna Kasa Spółdzielcza w Białej zatrudniała sześciu pracowników, a funkcje kierownika pełnił Kazimierz Stefański. Przewodniczącym Zarządu Kasy był nadal Henryk Dziuba. Kasa działała w trudnych warunkach. Biura mieściły się w małych i ciemnych pomieszczeniach w budynku prywatnym, a sprzęt stanowiły trzy stoły, szafa, dwie ławki, lada i dwa regały pożyczone od osób prywatnych.

W 1956 r. z nastaniem odwilży politycznej w kraju rozpoczął się proces odpolityczniania spółdzielczości bankowej. 13.04.1956 r. Minister Finansów wydał zarządzenie w sprawie ustalenia wzorcowego statutu kas spółdzielczych, na podstawie którego 3 czerwca tego roku Walne Zgromadzenie Kasy w Białej uchwaliło nowy statut. Wprowadzono wówczas jako organ nadzorczy – Radę Nadzorczą, a jej pierwszym przewodniczącym został Jan Olszański. Wybrano również komisje problemowe: - oszczędnościowo – kredytową, społeczno – samorządową i rewizyjna. Od tej pory członkiem kas mogli być wszyscy rolnicy  niezależnie  od  wielkości  posiadanych gospodarstw rolnych.

W 1957 roku  zmieniono nazwę kas na Spółdzielnie Oszczędnościowo – Pożyczkowe. Bialska SOP na koniec 1957 r. posiadała oszczędności w kwocie 2.354.000 zł. W 1959 r. z Rady Nadzorczej wyłoniono prezydium, któremu przewodniczył Jan Olszański.

W 1959 r. bialska SOP zatrudniała siedmiu pracowników: Kazimierza Stefańskiego (kierownik), Józefa Niemca (ST. Księgowy), Władysława Dziurzyńskiego (referent kredytowy), Edeltrudę Wistubę  (likwidator) i kasjerów  –  Jana Jonaka, Ditera Lorka i Rudolfa Wistubę. W 1960 r. SOP liczyła 836 członków, a wysokość kredytów wzrosła do 3.666.400 zł.

W 1975 r. powołany został bank Gospodarki Żywnościowej do którego na mocy ustawy banki spółdzielcze obowiązane  były  wnieść udziały.  W przypadku BS Biała  udział wynosił 5.000  zł. Z dniem 1 lipca 1975 r. wszystkie banki spółdzielcze przejęły z byłego Banku Rolnego zadania w zakresie udzielania kredytów dla indywidualnych gospodarstw rolnych. Formalnie statut przyznawał bankom spółdzielczym znaczenie uprawnienia, ale w praktycznej działalności BGŻ były aż nadto widoczne ograniczenia biurokratyczne, które w największym stopniu dotyczyły samej istoty działalności. Ale mimo tego bank realizował przy swoim założeniu cele, bez których rozwój rolnictwa, a także podtrzymanie kondycji finansowej rzemiosła i drobnej wytwórczości byłyby znacznie trudniejsze. To wtedy pojawiły się pierwsze koncepcje budowy banku, poszerzenia jego bazy.

Bank wszedł w okres zmian, jakie wymusiły zmieniające się warunki polityczno – gospodarcze. Zmiany dotyczyły także spraw kadrowych. Najpierw w 1977 r. dotychczasowy dyrektor Kazimierz Stefański objął stanowisko zastępcy dyrektora, a na stanowisko dyrektora powołano Edwarda Mokrzyckiego. Jednak już 1 stycznia 1979 r. dokonano kolejnej zmiany – nowym dyrektorem został Franciszek Gąsior, a zastępcą Edward Rusiecki.

W 1990 r. rozpoczęta została budowa nowego budynku Banku Spółdzielczego w Białej przy ulicy Prudnickiej. Budowa trwała dwa lata. 27 listopada 1992 r. oddano do użytku nowoczesny obiekt bankowy spełniający wszelkie normy bezpieczeństwa. W 1993 r. budynek Banku zaprojektowany przez architekta Marka Rudę zdobył tytuł Mistera Architektury Opolszczyzny.

Zbliżał się okres konsolidacji polskiej spółdzielczości, która była wymuszona ustawą z 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych, a także obowiązkiem zgromadzenia przez banki spółdzielcze funduszy własnych, najpierw w wysokości 300 tys., a następnie 1 mln euro. W 1994 r. podjęto uchwałę o przystąpieniu do Dolnośląskiego Banku Regionalnego we Wrocławiu, a po konsolidacji banków zrzeszających w 2002 r. do Banku Polskiej Spółdzielczości, z którym bank jest zrzeszony do dzisiaj.

Lata 2001 – 2010 to okres dalszego doskonalenia pracy, przełamywania trudności, przystosowywania działalności banku do nowych realiów gospodarczych, ale ten czas należy również do najbardziej dynamicznego okresu rozwoju banku. Pracownicy korzystają w swojej pracy z najnowszych osiągnięć wiedzy, nowoczesnych systemów informatycznych, nowoczesnością nie ustępujących konkurencji co w znacznym stopniu ułatwia pracę i czas dokonywania operacji finansowo – rozliczeniowych. Ta nowa rzeczywistość poparta doświadczeniem pracowników i działaczy BS przynosi efekty i sprawia, że nasz bank jest nowoczesną instytucją finansową, bankiem o mocnych podstawach finansowych i uniwersalnym charakterze, ale też bankiem mocno związanym z Ziemią Bialską i jej mieszkańcami.